انیمیشن لباس 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چه لباس مناسب برای این دختر خواهد بود؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpAnime