سورتمه پت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آن س 'شیب لغزنده برای این حیوانات خانگی cute کمی. بیشتر آنها با سورتمه حمل کردن، کریسمس ارائه آنها دریافت کنید!

کنترل بازی:
1 بازیکن: انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - های حرکت
2 بازیکن در:
A / D - حرکت می کند.

ObstacleCollecting AnimalChristmasSledding