تیغه های خونین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

کشتن به عنوان نینجاها شر زیادی به عنوان شما می توانید قبل از شما آنها را بکشند!

کنترل بازی:
کلید های arrow برای حرکت
به حمله به انجمن S به سرعت D
به دفاع از برگزاری یک برای یک توپ حمله از سحر و جادو

ActionNinjaObstacleBloodyBlades