عالی درایو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

گرفتن در پشت چرخ از ماشین قرار دهید و به جاده در این بازی سرگرم کننده رانندگی بازی شبیه ساز. رانندگی در طول جاده شلوغ به عنوان شما سعی می کنید به عنوان آنجا که می توانید بدون توفنده. شما 'شما باید با احتیاط از موانع، مانند سایر وسایل نقلیه، تعقیب پلیس و کار جاده. بیشتر شما می توانید بدون توفنده کنید، نمره خود را بالاتر خواهد بود.

کنترل بازی:


Unity3d