Angelcakes بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خدایان کیک دزدیده شده است و مارشال کمی ناراحتی. برو پیدا کردن آنها را برای او.

کنترل بازی:
فلش - moveA - آتش سوزی - سپر

CookingAngelcakes