لمس سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این بانوی سبز را دوست دارد. لباس او را در بهترین ترکیب از لباس را از میان مجموعه ای او. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpTouchGreen