بازی Zombudoy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

زامبی ها گرسنه برای غذا، و 'تنها یک راه برای خلاص شدن از آنها وجود دارد. سقوط آنها را! بیش از 35 سلاح، و این برنامه شامل مقدار زیادی از تجربه حالت بازی.

کنترل بازی:

را فشار دهید 1 برای اسلحه اولیه.
مطبوعات 2 برای تفنگ ثانویه است.
مطبوعات 3 برای بمب است.
4 را فشار دهید برای کمک تماس بگیرید
5 را فشار دهید برای تفنگ پاداش (اگر شما می توانید یک)
کلید Q را به سوئیچ سلاح
مطبوعات CTRL برای دید در شب است
فضای مطبوعات به zooom. (اگر سلاح زوم)

ShootingDefenseFireBombZombiesTowerFunnySafetyZombudoyGame