زامبی شیوع بقا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

راه خود را از طریق انبوهی بی پایان زامبی ارواح. این موضع نهایی خود است! استفاده از نمره خود را برای ارتقاء و تجهیزات. موفق باشید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow - MovementUP - JumpSPACE - رونا - استفاده از سلاح های - KnifeD - GrenadeCHEATS پرتاب "تلو تلو خوردن " - به شما می دهد کامل درجات و 99 نارنجک "aimbot " - همیشه نمره Headshot "mekka " - شروع با مکانیک کت و شلوار "ویژگی " - با کت و شلوار NEO-مکانیک شروع

AdventureZombiesSurvivalOutbreak