زامبی پرش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به زامبی به عنوان بالا که ممکن است. جمع آوری مغز. دوج محور و اره.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Zombies Jumping