جنون زامبی ارتش 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

از بند باز کردن نیروهای زامبی خود را، به نوبه خود دشمن را به روح زامبی، اجازه دهید به گورهای حریف حمله آنها و تبدیل شدن به پادشاه قبرستان!

کنترل بازی:

با کلیک بر روی گور خود را انتخاب کنید و سپس با کلیک بر روی قبر دشمن، را فشار داده و نگه دارید CTRL قبر برای انتخاب بیش از یک قبر به حمله را کلیک کنید، و یا فضای مطبوعات نوار به انتخاب همه قبر

ZombiesGhost