Zayki 2: جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

تکه کردن برج ها برای از بین بردن حیوانات عصبانی جنگل بدون آسیب رساندن به که bunnies ناز.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalBearBunnyRabbitDefaultZaykiForest