آره خشم جم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اگر شما می خواهید به خوردن لیمو، فکر می کنم از راه آنها را دریافت کنید!

کنترل بازی:
WASD به حرکت می کند. 1-3 نقش به تغییر.

PuzzlePlatformsYeahFury