X Mas از شلیک سرگرمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اگر شما نداشتم

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionShoot