کلمه جستجو داستان - 49 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

جستجو همه کلمات داده شده بر روی صفحه نمایش.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleWordsSeriesGuessing SearchGameplay