کلمه جستجو داستان - 22 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جستجو همه پرندگان داده شده در هیئت مدیره خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleWordsSeriesGuessing BirdsSearchGameplay