کلمه جستجو داستان - 12 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جستجو در تمام نامهای داده شده در سمت راست از روی صفحه نمایش خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleWordsSeriesGuessing SearchGameplay