ساحره آکادمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1512 55.56% with 27 votes

نقطه تفاوت بین 2 تصویر نشان داده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

WitchAcademy