نرم در مقابل Trix بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1510 60% with 25 votes

انتقال به دیوار باز کردن و اجازه می دهد تا توپ به تغییر از یک بخش به دیگری.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBallGirlMatching GirlsWinxTrix