داستان عشق زمستانی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این زن و شوهر زیبا زندگی داستان عشق واقعی است. آنها عاشق این زمستان و آنها با هم خیلی خوشحال هستند. این دختر زیبا دارای یک حس مد بالا و او همیشه دقت در آنچه او را برای پوشیدن دارم. کمک به او نگاه بزرگ امروز برای دوست پسر خود. استفاده از موس خود را کلیک کنید و در مورد لباس را انتخاب کنید آنهایی که شما بهترین دوست، ترکیب و مطابقت برای ایجاد ساز و برگ کامل برای او. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWinterLoveStory