زیبایی زمستانی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر زیبا است در شهر در یک روز زمستانی فوق العاده است. او یک فرد بسیار شیک و مرسوم، مد روز است که می خواهد به نگاه بی عیب و نقص تمام وقت و در حال حاضر او نیاز به کمک شما تصمیم گیری چه بپوشند امروز است. سبک او و چک کردن کمد لباس زمستانی جدید خود را به انتخاب ساز و برگ کامل برای او در این لباس خنک تا بازی! لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWinterBeauty