وینی پیف سیب ابتلا به بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما وینی پیف به عنوان سیب های زیادی به عنوان شما می توانید گرفتن. برای برنده شدن در بازی، شما می توانید نمره 1500 امتیاز.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

FruitCollecting GirlsCartoon