نبرد خرگوش سفید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

در سال 2013، دکتر جان شر ganged تا با موجودات بیگانه و ساخته شده با استفاده از فن آوری خود را برای ساخت یک لژیون بزرگ که مایل به حکومت کل زمین! دوست دختر از خرگوش سفید برای تست بیوشیمیایی گرفتار شد! برای نجات دختر خود و همچنین جهان، خرگوش سفید تصمیم به کشتن جان و امپراتوری خود را!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به حرکت C برای پرش X به پس از چیدن اسلحه شلیک دشمن نجس است و باید توسط گلوله کشته! هر بار که شما را نابود ربات دشمن، به شما خواهد شد با یک توپ انرژی به پاداش باشد. پنج توپ انرژی شما را قادر به استفاده از شاتل هم برای ورود به سطح بعدی!

ShootingAdventureKillingFunnyRabbitWhiteBattle