چه افتضاحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بن و جودی دچار مشکل هستند! پدر و مادر خود را به خانه از محل کار به زودی و اتاق خود را در ظروف سرباز یا مسافر است، آنها 'قطعا خواهید مبتنی اگر آنها دان ' تی مرتب کردن محل در زمان. می تواند به شما دست آنها را می دهد و کمک به آنها برای پیدا کردن اشیاء پنهان و پراکنده در اطراف ظروف سرباز یا مسافر؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlRoomGirlsWhatMess