غرب مزاحم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خرید سلاح و شلیک مزاحم غرب، کشتن همه از مزاحم غرب قبل از آنها خانه خود را از بین ببرد.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Defense Mouse Skill Defend Cowboy