ولینگتون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ولینگتون باید راه خود را در اطراف تکان دادن اگر او می خواهد برای زنده ماندن!

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان برای حرکت می کند. گالری نوار فضا به پرش.
Z به ساقه.

ShootingAdventureActionShoot 'em UpPlatformsCollecting Wellington