دیوار منطق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی خواهد بود یک شبکه از فضاها و برخی از ستون شماره در گوشه از فضاهای وجود دارد. کار شما این است برای پر کردن تمام فضای با دیوارهای مورب. تعداد دیوارها اتصال به ستون باید عدد نوشته شده بر روی ستون مطابقت؛ و دیوارها باید یک حلقه بسته را تشکیل نمی کند. شناخت الگوهای خاصی از ستون می تواند به شما کمک کند ادامهی بازی سریعتر. سریع تر شما به پایان بازی، نمره بالاتر شما.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid WallsLogic