تولید Samosa جشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این تنقلات samosa در کانون توجه در حزب بعدی شما سرقت!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillFoodCookingVeggieSamosaFeast