ونسا روشن کردن ماشین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

باز هم ونسا درگیر در تصادف خودرو! این بار ونسا سقوط کرد با ماشین دیگری در حالی که او ساخته شده U-نوبه خود در غرب هالیوود.
به جای از ارسال ونسا به یک مدرسه ترافیک کمک به او را به نوبه خود ماشین را بدون هدف قرار دادن هر چیزی.
اگر اتومبیل او برخورد هر چیزی شانس را دریافت خواهید کاهش می یابد. کامل هر سطح در مدت زمان داده شده به بازی تمام سطوح.


کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingGirlParkingGirlsVanessaTurn