مغول تعطیلات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

راه اندازی متوسل تعطیلات خود را به عنوان شما را در ارتقاء و فروش ساختار به پول. به دنبال دستورالعمل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesManagementVacationMogul