کامیون های اورال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

سرباز

. برخی از کار را برای شما وجود دارد. شما سفارشات بیشتر از کیت فرمانده خود را دریافت خواهید کرد. اما شما باید بدانید - این خواهد بود نه چندان آسان. شما تخم ریزی 'نیاز به ارائه برخی از سلاح های مخفی، صرفه جویی در سربازان مجروح و این همه باید انجام شود به همان سرعتی که ممکن است. بنابراین کامیون اورال خود را دریافت کنید و بروید.

کنترل بازی:

WASD یا کلیدهای پیکان به رانندگی کنید.
نوار فضا - ترمز و تعامل دست

ArmyDrivingPurchase Equipment UpgradesObstacleTruckUral