تا سقف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی داستان در مورد مردی که می خواهد برای نجات کسی که در ساختمان است، وظیفه خود را به بسیاری از درها باز است، به دنبال کلید ها و از پشت بام به می دانم که شما دوباره 'به دنبال

کنترل بازی:
استفاده از

چپ / راست به حرکت می کند، تا برای باز کردن درب.

PuzzleEscapeZombiesRoof