نوع و پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تایپ کلمه ای که می آید در سراسر صفحه نمایش به پاپ بالن. دریافت نمره بالا و حرکت به سطح بعدی.

کنترل بازی:

Simly نوع با هیئت مدیره کلید خود را

EducationalKidsGirlGirlsType