داستانهای تخیلی پیچ خورده - گلدیلاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

داستان گلدیلاک، اما پس از آن پیچیده و متفاوت است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid TwistedFairytalesGoldilocks