(پیچ خورده) مامان پخت و پز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   175 77.27% with 22 votes

گردن می زنید، روده، و چیزهای ترکیه در حالی که هدف برای آرزو

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GoreFoodCookingFood ServingTwistedMama