جراحی گوش درخشش گرگ و میش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

تاب درخشش گرگ و میش brony از درد شدید رنج می برند گوش و احساس توانایی خود را به شنیدن است بسیار کم پس از شب گذشته حزب استخر شنا را با دوستان خود. او برای جراح گوش بهتر در شهر او جستجو و جستجو به پایان می رسد در کلینیک خود را. او تصمیم گرفت به دیدار درمانگاه خود را. در حال حاضر، او را در کلینیک شما است. آیا شما آماده برای شروع درمان خود را؟ ما در بر داشت که علت درد گوش او گرد و غبار و میکروب در گوش او است. و آن را نیز حساسیت او تاثیر می گذارد. بنابراین، با توجه و مراقبت بیشتری، تمیز کردن گوش او گام به گام. پیدا کردن و پاک کردن گرد و غبار و گوش قرار داده و در داروها. در حال حاضر، او را حفظ حساسیت شنوایی خود را نرمال و او در مورد آن خوشحال است.

کنترل بازی:
در بازی

Other Animal Cartoon Girl Surgery Twilight Sparkle