Tutankamummy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حرکت کاشی به پیدا کردن یک مسیر امن به گنج.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleObstacleAndroid Tutankamummy