چرخ دستی ¬ های اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

راهنما خدمات تحویل واگن برقی خود را دریافت کالا به مغازه های مربوطه خود را در زمان. تغییر جهت مسیر و مطمئن شوید که شما دان 'تی شکستن هر بسته در راه است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

Simulation Puzzle Delivery DrivingTrolleyExpress