Triadz! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دوار گروه از مثلث، گرفتن چهار یا بیشتر از یک رنگ به آنها را ناپدید می شوند. برای تکمیل سطح در این بازی پازل بزرگ شما نیاز به حذف مثلث تحت فریم طلایی رنگ شود. 70 سطح، گرفتن بیشتر و بیشتر پیچیده تن از لذت در حالی که بازی های uber بازی منطق Triadz به ارمغان بیاورد!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Matching Blocks