نوک درخت بازمانده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5120 71.83% with 71 votes

پایان جهان نزدیک است. شما باید سریع عمل می کنند، برای زنده ماندن خود را در خطر است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - صعود. چپ / راست کلیدهای - حرکت.

Obstacle