سفر به چین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

در نظر گرفتن 3 یا بیشتر آیکون از همان نوع.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultTravelChina