دفاع برج - ژنرال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

حمایت خود را از هیولا بد در این بازی کامل برج دفاعی برجسته. ساخت سربازان، آنها را ارتقاء، و شکست های بی شماری از هیولا و کارفرمایان. باز کردن مناطق جدید و غیره و غیره

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ActionDefensePurchase Equipment UpgradesDefendTowerDefenceGenerals