لمسی حباب 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3018 62.5% with 48 votes

حباب لمس کنید. اجتناب از قرمز است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillBubblesAndroid Touch