Mision مجموع 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما سرباز از تیم ضد تروریستی نخبگان و ماموریت شما این است برای از بین بردن همه
تروریستی در منطقه است.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس به بازی.

ShootingActionShoot 'em UpFirst Person ShooterTotalMision