اب نبات شامل شکر زرد و شیره گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

یک روز UFO ماند بالا خانه بچه گربه در حالی که او خواب بود. بیگانگان یخچال خود را پر از غذا به UFO کشیده بود و پرواز به دور. بچه گربه برای نجات یخچال و جهان!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

AdventureObstacleCollecting KittenToffy