فروشگاه تایر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دریافت تمام لاستیک مکانیک به عنوان شما باعث واکنش های زنجیره ای فیزیکی به آنها را در حال حرکت است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleObstacleAndroid TireShop