بلیط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

تاریخ باب و جری به عنوان آنها سر را به پول نقد در بلیط بخت آزمایی است که زندگی خود را برای همیشه تغییر

کنترل بازی:

فلش - حرکت.
نوار فضا - پرش. را انتخاب کنید
: 1 - باب،.
2 -. جری را انتخاب کنید

PuzzlePlatformsAnimal