فکر می کنم مخازن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

دفاع از خود را در فکر می کنم تانک، بازی تیراندازی با حیله گر از مخالفان کامپیوتر کنترل می. رانندگی و طفره رفتن راه خود را به پیروزی در حالی که ارتقاء مخزن شما را به نفع خود.

کنترل بازی:
کلید WSAD به حرکت
ماوس های را به هدف و شلیک کنید

Army Aiming Action ShootingThinkTanks