فیدر زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

زامبی شما گرسنه است. او نیاز به تغذیه. کنترل زامبی خود را به او غذا. گرفتن ارتقاء به زامبی خود را قوی تر و تغذیه او را بیشتر و بیشتر.

کنترل بازی:

چپ کلید فلش و یا به
فلش کلید یا D راست به سمت راست است

Purchase Equipment UpgradesZombiesCollecting FoodFeeder