بازماندگان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لباس خود را تا هنرمند برای یک نمایش جدید به نام بازماندگان، از شما خواسته شده است به آمده تا با ساز و برگ برای نشان می دهد. لباس هر دو پسر و دختر به طوری که آنها نگاه کامل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsSurvivors