Công viên Tuyết Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Có 's không có kinh doanh như kinh doanh tuyết!

Điều khiển:
Kéo du khách để thu hút họ muốn. Khi một người truy cập đã được 3 điểm tham quan, 1 mục tiêu là đạt được. Để vượt qua từng cấp,
hoàn thành số lượng yêu cầu của mục tiêu trước khi hết giờ. Don 't giữ khách truy cập chờ đợi, hoặc họ' ll hết kiên nhẫn. Mua thời gian hơn bằng cách cho họ xử lý. Khi một điểm thu hút cần được làm sạch hoặc sửa chữa, kéo biểu tượng quyền mà
Gợi ý hấp dẫn: Hãy chăm sóc của đội khách đã có trong công viên, rằng 's làm thế nào bạn không gian rõ ràng.!

SnowManagementPark